Message de Fukushima

popoHello, my name is Nakate, representative of the Fukushima Network for Saving Children from Radiation.
It’s been almost 3 months since the Fukushima Daiichi accident

More and more truths are being uncovered everyday.

We now know that the government has been deceiving us.

We, the citizens of Fukushima, are questioning whether this land has become uninhabitable,

and whether or not we, and our children, should continue living here.

We are calling for an evacuation of children as well as their parents.

Neither the Japanese government nor the local governments are making any effort for evacuation yet.

We are left to judge for ourselves.

We are in need for a nation wide and international support

Please send your message to Japan.

Please help us save the children, the children of Fukushima.

It is sunny, very hot and humid today in Fukushima.

The children are forced to wear long sleeves, long pants, and a mask in this weather, studying inside a hot sealed classroom.

Today, children in Fukushima live their everyday life, having to face the reality that they might fall ill in the future.

This situation is very sad and unforgivable.

We plead you to spread your message to the world.

Please spread our message to the world.

We have no idea what will happen 10 or 20 years from now, if we don’t change this situation as soon as possible.

We cannot hope for a bright future of these children, or the future of their children, if we don’t act right now to counteract with the worst-case scenario.

We fear a horrible world in the future, if we don’t stand up now to protect the lives of children.

Please tell the world of this situation.

Today, in Fukushima, the government has finally started a decontamination process.

The process has started while our children remain living here.

Areas with radiation of over 5 millisieverts per year were subject for relocation in the Chernobyl accident, but in Fukushima, hundreds of thousands of children still live here.

In the Chernobyl accident, residents in areas over 1 millisievert per year, were given the right to relocate,loading…

but today, in Fukushima, there are currently 1.5 million people still living here, unable to move.

We are a small group of citizens, but we are committed in saving and protecting as many people as possible from radiation.

Please give us your support.

 

Version vietnamienne – Bản tiếng việt

Thông điệp từ Fukushima

Xin chào, tên tôi là Nakate, đại diện của Mạng lưới Fukushima giúp đỡ Trẻ em khỏi nhiễm xạ.

Nay đã gần 3 tháng kể từ khi tai nạn xẩy ra tại lò nguyên tử Daiichi ở Fukushima.

Càng ngày người ta càng được biết đến những thông tin mới được tiết lộ.

Bây giờ chúng ta biết rằng chính phủ làm mọi người thất vọng.

Chúng tôi, những công dân của Fukushima, đang đặt câu hỏi liệu mảnh đất này còn có thể cho người ta sống được hay không.

Chúng tôi, và các trẻ em, con cháu của chúng tôi, có nên tiếp tục sống nơi đây hay không.

Chúng tôi đang kêu gọi để mọi người, trẻ em cũng như người lớn được sơ tán.

Chính phủ Nhật Bản cũng như chính quyền địa phương đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để mọi người được sơ tán.

Chúng tôi phải tự giải quyết một mình.

Chúng tôi cần sự ủng hộ ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Yêu cầu quý vị vui lòng nhắn tin đến Nhật Bản.

Hãy cùng chúng tôi cứu các trẻ em, các trẻ em của Fukushima.

Hôm nay trời nắng nên ở Fukushima rất nóng và ẩm.

Các cháu phải mặc quần dài, áo dài tay, và đeo mặt nạ ngồi trong phòng học nóng kín.

Hiện tại, các cháu ở Fukushima sống cuộc sống hàng ngày của chúng, phải đối mặt với thực tế là chúng có thể bị ốm trong tương lai.

Tình trạng này là rất buồn và không thể tha thứ được.

Chúng tôi yêu cầu các bạn truyền bá thông điệp của các bạn đến thế giới.

Hãy truyền bá thông điệp của chúng tôi đến thế giới.

Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra 10 năm hoặc 20 năm sau kể từ bây giờ, nếu chúng ta không thay đổi càng sớm càng tốt tình trạng này.

Chúng ta không thể hy vọng có một tương lai tươi sáng cho các cháu, hay cho con cháu của chúng, nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ để tránh khỏi trường hợp xấu nhất.

Chúng tôi lo sợ có một thế giới khủng khiếp trong tương lai, nếu chúng ta không đứng lên để bảo vệ cuộc sống của các cháu.

Xin yêu cầu nói lại với thế giới tình trạng này.

Hôm nay, rút cục chính phủ đã bắt đầu một quá trình khử nhiễm ở Fukushima.

Quá trình đã bắt đầu trong khi các trẻ em vẫn còn sống tại đây.

Sau vụ tai nạn ở Chernobyl, những khu vực có bức xạ hơn 5 millisieverts mỗi năm đã được di chuyển, nhưng ở Fukushima, hàng trăm ngàn trẻ em vẫn sống ở đây.

Trong vụ tai nạn ở Chernobyl, các cư dân tại các khu vực có trên 1 millisievert mỗi năm, đã được quyền dời đi nơi khác.

Nhưng ngày nay, ở Fukushima, có 1,5 triệu người dân vẫn sống ở đây, không thể đi nơi khác được.

Chúng tôi là một nhóm công dân nhỏ, nhưng chúng tôi cam kết cứu và bảo vệ con người càng nhiều càng tốt khỏi nhiễm xạ.

Xin vui lòng giúp đỡ chúng tôi.